วันที่   26   กันยายน   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมนพเก้า 08.30-16.30   - เตรียมความพร้อมสู่มหาวิทยาลัย  ุ60  นางสายไหม ดาบทอง
ห้องโสตทัศนศึกษา 08.30-12.00   - ข้อมูลการเยี่ยมบ้าน  45  นางสาววราภรณ์ ชื่นบาน
ห้องเกียรติยศ 08.30-16.30   - ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระฯ / งานวิชาการ  20  นางสาวนิฤมล พยุงวงษ์