วันที่   25   กันยายน   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมนพเก้า 08.30-16.30   - ุเตรียมความพร้อมศึกษาต่อมหาวิทยาลัย  ุ60  นางสายไหม ดาบทอง