วันที่   18   กันยายน   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องเกียรติยศ 13.00-16.30   - ประชุมเรื่องหลักสูตร  17  นางสำเริง หล่อประเสริฐ