วันที่   20   กันยายน   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องเกียรติยศ -   -  - ประชุมครูเรื่องการอบรมภาษาและวัฒนธรรมจีนไต้หวันสำหรับครู ณ Ming Chuan University กรุงไทเป สาธารณรัฐไต้หวัน (เวลา 14.00 -17.00 น.)  30  นางสาวเกศณี ท่าหิน