วันที่   14   กันยายน   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา 13.00-16.30   - ประชุมผู้ปกครองนักเรียนที่มีคะแนนพฤติกรรมต่ำกว่า 50 คะแนน  110  นางสาววราภรณ์ ชื่นบาน
ห้องประชุมนพเก้า 08.30-12.00   - จัดการเรียนการสอนภูมิศาสตร์ ม.5/3 และ 5/8  70  นายนวพรรษ ศุภวรางกูล