วันที่   11   กันยายน   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมนพเก้า 13.00-16.30   - ประชุมสภานักเรียนวิสามัญ  100  นายวสันต์ ศักดาศักดิ์
ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา 13.00-16.30   - ทบทวนบทเรียนวิชานาฏศิลป์ นักเรียนชั้น ม.5/2 - 5/4 - 5/6 และ 5/10 (ใช้ห้องเวลา 13.40 - 14.30 น.)  140  นายอาภากร โพธิ์สุข