วันที่   13   กันยายน   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา 08.30-12.00   - มุฑิตาจิตครูเกษียณระดับ ม.6  460  นางสาวสุกัญญา จงจิตต์สุข
ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา 13.00-16.30   - สอบปลายภาคเรียนที่ 1 วิชานาฏศิลป์ นักเรียนชั้น ม.5/2 - 5/4 - 5/6 และ 5/10 (ใช้ห้องเวลา 14.30 - 15.20 น. )  140  นายอาภากร โพธิ์สุข