วันที่   1   กันยายน   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องเกียรติยศ 08.30-12.00   - คัดเลือกลูกจ้าง(งานสารบรรณ)  6  นางสาวรัตน์ณนันท์ พวงระมัย