วันที่   2   กันยายน   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา 08.30-16.30   - อบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด  50  นายญาณุสิทธิ์ ภูหนองโอง
ห้องโสตทัศนศึกษา 08.30-16.30   - อบรมกิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด  50  นายญาณุสิทธิ์ ภูหนองโอง