วันที่   6   กันยายน   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา 08.30-16.30   - ปิดปรับปรุงห้องค่ะ  50  นางสาวไพวิจิตร ธุระกิจ
อาคารโดมอเนกประสงค์ 08.30-12.00   - ประชุมชี้แจ้งไปทัศนศึกษา  265  นายดิฐธิเดช แจ้งคต
ห้องประชุมนพเก้า 08.30-16.30   - จัดกิจกรรมนักเรียนแลกเปลี่ยน  45  นางสาวสุนันทา จิตต์มั่น