วันที่   5   กันยายน   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา 08.30-16.30   - ปิดปรับปรุงห้องค่ะ  50  นางสาวไพวิจิตร ธุระกิจ
ห้องประชุมนพเก้า 13.00-16.30   - ประชุมสภานักเรียนสมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2566 (ประจำเดือนกันยายน)  100  นายวสันต์ ศักดาศักดิ์