วันที่   4   กันยายน   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา 08.30-16.30   - ปิดปรับปรุงห้องค่ะ  50  นางสาวไพวิจิตร ธุระกิจ
ห้องโสตทัศนศึกษา 13.00-16.30   - ประชุมกลุ่มสาระวิทย์และเทคโนโลยี  33  นายดิฐธิเดช แจ้งคต
ห้องประชุมนพเก้า 13.00-16.30   - ประชุมงานบุคคล  38  นางสาวรัตน์ณนันท์ พวงระมัย