วันที่   3   กันยายน   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา 08.30-16.30   - เทศบาลขอให้ห้อง (ในการเลือกตั้ง) รองธนัดดาประสานค่ะ  100  นางสาวไพวิจิตร ธุระกิจ
ห้องประชุมนพเก้า 08.30-16.30   -  - เทศบาลขอใช้ห้องในการรับรอง (การเลือกตั้ง) รองธนัดดาประสาน  100  นางสาวปลางแก้ว บริสุทธิ์