วันที่   10   กันยายน   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
อาคารโดมอเนกประสงค์ 08.30-16.30   - เทศบาลขอใช้ (เลือกตั้ง ) รองธนัดดาประสานค่ะ  100  นางสาวไพวิจิตร ธุระกิจ