วันที่   31   สิงหาคม   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา 08.30-16.30   - เทศบาลประชุม อบรมการศักยภาพการทำงานร่วมกันสู่คุณภาพชีวิตที่ดี  100  นายสมมาต แก่นจันทร์
ห้องเกียรติยศ 13.00-16.30   - ผู้อำนวยการนัดประชุมฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียน เวลา 14.30 น. เป็นต้นไป  25  นายชาคริต กิมสร้าง