วันที่   29   สิงหาคม   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมนพเก้า 13.00-16.30   - ประชุมสภานักเรียน  100  นายพิริยะ นึกมั่น
ห้องเกียรติยศ 08.30-12.00   - สอบสัมภาษณ์  5  นางสาวรัตน์ณนันท์ พวงระมัย