วันที่   30   สิงหาคม   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมนพเก้า -   - จัดกิจกรรมแข่งขันร้องเพลงจีน เวลา 14.00 - 16.30 โต๊ะ 2 ตัว เก้าอี้ 4 ตัว หมายเหตุ ขอใช้อุปกรณ์เครื่องเสียง ไมโครโฟน จอโปรเจกเตอร์  40  นางสาวเกศณี ท่าหิน
ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา 08.30-16.30   - เทศบาลประชุม อบรมการศักยภาพการทำงานร่วมกันสู่คุณภาพชีวิตที่ดี  50  นายสมมาต แก่นจันทร์
อาคารโดมอเนกประสงค์ 13.00-16.30   - ประชุมนักเรียนคณะสีเหลือง สุพรรณิการ์  609  นางสาววิภาดา สุขวิพัฒน์
ห้องเกียรติยศ 13.00-16.30   - ประชุมพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน และการสอบปลายภาคกลุ่มบริหารงานวิชาการ  25  นางสำเริง หล่อประเสริฐ