วันที่   8   กันยายน   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องโสตทัศนศึกษา 13.00-16.30   - สอนเสริมรายวิชาประวัติศาสตร์ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  180  นายนวพล เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา