วันที่   15   กันยายน   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องโสตทัศนศึกษา 13.00-16.30   - สอนเสริมรายวิชาประวัติศาสตร์ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  180  นายนวพล เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา
ห้องประชุมนพเก้า 08.30-16.30   - จัดการเรียนการสอนวิชาภูมิศาสตร์ ม.5/1 และ 5/10 คาบ 6  70  นายนวพรรษ ศุภวรางกูล
ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา 08.30-12.00   - ปิดปรับปรุงซ่อมเครื่องปรับอากาศ  5  นางสาวไพวิจิตร ธุระกิจ