วันที่   28   สิงหาคม   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
อาคารโดมอเนกประสงค์ 13.00-16.30   - การแข่งขันกีฬาเทศบาลนครปากเกร็ดประจำปี2566  100  นางสาวไพวิจิตร ธุระกิจ
ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา -   - จัดกิจกรรมเขียนเรียงความภาษาจีน เวลา 14.00 - 16.30 โต๊ะ 4 ตัว / 1 แถว 68 ตัว เก้าอี้ 8 ตัว / 1 แถว 136 ตัว ทั้งหมด 17 แถว หมายเหตุ ขอใช้อุปกรณ์เครื่องเสียง ไมโครโฟน จอโปรเจกเตอร์  140  นางสาวเกศณี ท่าหิน
ห้องโสตทัศนศึกษา 08.30-12.00   - ประชุมทำสัญญา กยศ. กับผู้ปกครอง  50  นางสาวพัชรินทร์ ปองสุข