วันที่   21   สิงหาคม   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
อาคารโดมอเนกประสงค์ 13.00-16.30   - การแข่งขันกีฬาเทศบาลประจำปี2566  100  นางสาวไพวิจิตร ธุระกิจ