วันที่   11   สิงหาคม   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
อาคารโดมอเนกประสงค์ 13.00-16.30   - ซ้อมพิธีประดับเข็มคณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา 2566  100  นายนวพล เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา
ห้องโสตทัศนศึกษา 13.00-16.30   - แข่งขันรอบชิงชนะเลิศ E-Sports (ROV) โรงเรียนปากเกร็ด ระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย  160  นายธวัช สร้างตนเอง
ห้องเกียรติยศ 13.00-16.30   - ประชุมคณะกรรมการโรงเรียนสุจริต เวลา 14.30 - 16.00 น.  10  นางสาวพัชรา สุวรรณปักษ์