วันที่   18   สิงหาคม   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
อาคารโดมอเนกประสงค์ 08.30-16.30   - กิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ประจำปี 2566  30  นายชยณัฐ มณีโชติ