วันที่   14   สิงหาคม   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
อาคารโดมอเนกประสงค์ 13.00-16.30   - ซ้อมพิธีประดับเข็มคณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา 2566  100  นายนวพล เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา