วันที่   3   สิงหาคม   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา 08.30-12.00   - เรียนยุวกาชาด ม.1 (มีคณะกรรมการภายนอกมานิเทศการเรียนการสอน)  100  นางบูรณา สนริ้ว
ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา 13.00-16.30   - กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช ) ให้ความรู้กับนักเรียน  50  นางสาวไพวิจิตร ธุระกิจ
ห้องประชุมนพเก้า 08.30-12.00   - ต้อนรับคณะกรรมการประเมินการจัดการเรียนการสอนยุวกาชาด  20  นางสาวสุนันทา จิตต์มั่น