วันที่   19   สิงหาคม   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา 08.30-16.30   - โครงการอบรมพัฒนาทักษะทางภาษาและเทคโนโลยีดิจิทัล ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (HCEC) โรงเรียนปากเกร็ด  250  นางสาวนวลอนงค์ ยศสาย
ห้องประชุมนพเก้า 08.30-16.30   - โครงการอบรมพัฒนาทักษะทางภาษาและเทคโนโลยีดิจิทัล ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (HCEC) โรงเรียนปากเกร็ด  50  นางสาวนวลอนงค์ ยศสาย
อาคารโดมอเนกประสงค์ 08.30-16.30   - ใช้เป็นสถานที่รองรับผู้เข้าร่วมการแข่งขันว่ายน้ำ  400  นายนพวัฒน์ ศิขรินทร์