วันที่   4   สิงหาคม   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมนพเก้า 08.30-12.00   - รับรองกินเลี้ยง  20  นางสาวไพวิจิตร ธุระกิจ
ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา 13.00-16.30   - กองทุนการออมแห่งชาติ กอช 13.40- 14.30 น.  50  นางสาวไพวิจิตร ธุระกิจ
ห้องเกียรติยศ 08.30-12.00   - 08.30-010.00 น. ใช้นายกเหล่ากาชาดเยี่ยนนักเรียนทุน  20  นางสาวไพวิจิตร ธุระกิจ
ห้องเกียรติยศ 13.00-16.30   - ใช้ห้องเวลา 15.00 - 18.00 น. ท่านรองหญิงประสาน  20  นางสาวไพวิจิตร ธุระกิจ