วันที่   28   กันยายน   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา 08.30-12.00   - ตรวจ ปพ.5  170  นางนุชจรี คงโพธิ์น้อย
ห้องโสตทัศนศึกษา 08.30-16.30   - นัดเซ็นสัญญา กยศ นักเรียนผู้ปกครอง  100  นางสาวพัชรินทร์ ปองสุข
ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา 13.00-16.30   - จัดเตรียมงานเกษียณ  20  นางสาวไพวิจิตร ธุระกิจ