วันที่   7   สิงหาคม   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา 13.00-16.30   - จัดกิจกรรมการแข่งขัน Pictorial Writing มัธยมตอนปลาย ใช้โปรเจ็คเตอร์ ไมค์ โต๊ะ เก้าอี้  30  นางสาวปลางแก้ว บริสุทธิ์
ห้องประชุมนพเก้า 13.00-16.30   - จัดกิจกรรมการแข่งขัน Pictorial Writing มัธยมตอนต้น ใช้โปรเจ็คเตอร์ โต๊ะ เก้าอี้  30  นางสาวปลางแก้ว บริสุทธิ์
ห้องเกียรติยศ 13.00-16.30   - งานบุคคล  6  นางสาวฐิติรัตน์ เกียรติสกุลขจร