วันที่   24   สิงหาคม   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมนพเก้า 13.00-16.30   - ติว สอวน. เคมี เวลา 16.00-18.00 - จัดโต๊ะ เก้าอี้ สำหรับนั่งเรียน จำนวน 50 ที่ - ใช้เครื่องเสียง จอโปรเจคเตอร์  50  นางสาวพัชราภรณ์ บุณยทรรศนีย์
อาคารโดมอเนกประสงค์ 13.00-16.30   - ประชุมนักเรียนคณะสีเขียว  600  นางสาวชนกพร ฟักสังข์
ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา 08.30-16.30   - อบรมนักเรียน เรื่อง ภัยคุมคามด้านต่างๆ  500  นายพิริยะ นึกมั่น
ห้องโสตทัศนศึกษา 08.30-12.00   - เรียนยุวกาชาด ม.1  100  นางบูรณา สนริ้ว