วันที่   22   สิงหาคม   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมนพเก้า 13.00-16.30   - ติว สอวน. ชีววิทยา เวลา 16.00-18.00 - จัดโต๊ะ เก้าอี้ สำหรับนั่งเรียน จำนวน 50 ที่ - ใช้เครื่องเสียง จอโปรเจคเตอร์  50  นางสาวพัชราภรณ์ บุณยทรรศนีย์
ห้องโสตทัศนศึกษา 13.00-16.30   - ติว สอวน. คอมพิวเตอร์ เวลา 16.00-18.00 - ใช้เครื่องเสียง จอโปรเจคเตอร์  50  นางสาวพัชราภรณ์ บุณยทรรศนีย์
อาคารโดมอเนกประสงค์ 13.00-16.30   - การแข่งขันกีฬาเทศบาลนครปากเกร็ดประจำปี2566  100  นางสาวไพวิจิตร ธุระกิจ
ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา 08.30-16.30   - อบรมนักเรียน เรื่อง ภัยคุมคามด้านด่างๆ  500  นางมาลัย สังวาลย์วงศ์
ห้องเกียรติยศ 13.00-16.30   - ประชุมวางแผนการดำเนินงานเชิงบูรณาการเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา  20  นางสำเริง หล่อประเสริฐ