วันที่   16   สิงหาคม   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมนพเก้า 13.00-16.30   - ติว สอวน. ชีววิทยา เวลา 16.00-18.00 - จัดโต๊ะ เก้าอี้ สำหรับนั่งเรียน จำนวน 50 ที่ - ใช้เครื่องเสียง จอโปรเจคเตอร์  50  นางสาวพัชราภรณ์ บุณยทรรศนีย์
ห้องโสตทัศนศึกษา 13.00-16.30   - ติว สอวน. คอมพิวเตอร์ เวลา 16.00-18.00 - ใช้เครื่องเสียง จอโปรเจคเตอร์  50  นางสาวพัชราภรณ์ บุณยทรรศนีย์
อาคารโดมอเนกประสงค์ 08.30-12.00   - พิธีประดับเข็มคณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา 2566  100  นายนวพล เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา
อาคารโดมอเนกประสงค์ -   - พิธีประดับเข็มคณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา 2566 เก้าอี้ 100 ตัว, ชุดเก้าอี้หลุยส์ฝ่ายบริหาร, เก้าอี้ครู 30 ตัว, ไมค์, เครื่องเสียง ม.4 - ม.5 เข้าร่วมพิธี  600  นายนวพล เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา
อาคารโดมอเนกประสงค์ 13.00-16.30   - เตรียมจัดงานและซักซ้อมกิจกรรมบทเวทีงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ประจำปี 2566 เวลา (14.30-17.00)  30  นายชยณัฐ มณีโชติ
ห้องประชุมนพเก้า 08.30-12.00   - การแข่งขันตอบปัญหา ม.ต้น รอบชิงชนะเลิศ  25  นายไกรวัชร บัวเทศ
ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา 08.30-16.30   - แข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์รอบตัดสินระดับม.ต้น เวลา 10.40 -12.00 และระดับมปลาย 12.00 - 13.00 ขอโต๊พับขาวจัดเป็นแถว ทั้งหมด 12 ตัว และเก้าอี้โต๊ะละ 3ตัว ใช้ไมค์ใช้โปรเจคเตอร์  40  นางกานต์นารี ธรรมครบุรี