วันที่   10   สิงหาคม   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมนพเก้า 13.00-16.30   - ติว สอวน. เคมี เวลา 16.00-18.00 - จัดโต๊ะ เก้าอี้ สำหรับนั่งเรียน จำนวน 50 ที่ - ใช้เครื่องเสียง จอโปรเจคเตอร์  50  นางสาวพัชราภรณ์ บุณยทรรศนีย์
อาคารโดมอเนกประสงค์ 13.00-16.30   - ซ้อมพิธีประดับเข็มคณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา 2566  100  นายนวพล เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา
ห้องโสตทัศนศึกษา 13.00-16.30   - จับสลากแบ่งสายการแข่งขัน และแข่งขันรอบคัดเลือก กิจกรรมการแข่งขัน E-Sports (ROV) โรงเรียนปากเกร็ด  180  นายธวัช สร้างตนเอง
ห้องโสตทัศนศึกษา 08.30-12.00   - เรียนยุวกาชาด ม.1  100  นางบูรณา สนริ้ว