วันที่   8   สิงหาคม   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องโสตทัศนศึกษา 13.00-16.30   - ติว สอวน. คอมพิวเตอร์ เวลา 16.00-18.00 - จัดโต๊ะ เก้าอี้ สำหรับนั่งเรียน จำนวน 50 ที่ - ใช้เครื่องเสียง จอโปรเจคเตอร์  50  นางสาวพัชราภรณ์ บุณยทรรศนีย์
ห้องประชุมนพเก้า 13.00-16.30   - ติว สอวน. ชีววิทยา เวลา 16.00-18.00 - จัดโต๊ะ เก้าอี้ สำหรับนั่งเรียน จำนวน 50 ที่ - ใช้เครื่องเสียง จอโปรเจคเตอร์  50  นางสาวพัชราภรณ์ บุณยทรรศนีย์
ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา 08.30-12.00   - มอบทุนการศึกษา ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2566  200  นางสาวอัมพร พละโพธิ์
ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา 13.00-16.30   - ประชุมนัดหมายนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม ค่ายแกนนำ TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2566  100  นายอาภากร โพธิ์สุข