วันที่   25   สิงหาคม   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา 08.30-16.30   - เทศบาลขอใช้ห้องประชุม จัดงานหมอบป้ายอาหารสะอาด รสชาติอร่อย  100  นางสาวไพวิจิตร ธุระกิจ
อาคารโดมอเนกประสงค์ 13.00-16.30   - การแข่งขันกีฬาเทศบาลนครปากเกร็ดประจำปี2566  100  นางสาวไพวิจิตร ธุระกิจ