วันที่   17   สิงหาคม   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมนพเก้า 13.00-16.30   - ประชุมนิเทศสัญจรภาษาต่างประเทศกับฝ่ายบริหาร จัดโต๊ะประชุม เก้าอี้ ผ้าคลุม ฝ่ายบริการบนเวที่ 5 ท่าน และจัดโต๊ะประชุม เก้าอี้ ผ้าคลุมสำหรับครู 35 ที่นั่ง จัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องเสียง ไมโครโฟน และคอมพิวเตอร์ (เริ่มประชุมเวลา 16.10 น. - 17.00 น.)  35  นายณัฐพล เพ็งโสภา
ห้องโสตทัศนศึกษา 13.00-16.30   - ติว สอวน. เคมี เวลา 16.00-18.00 - ใช้เครื่องเสียง จอโปรเจคเตอร์  50  นางสาวพัชราภรณ์ บุณยทรรศนีย์
อาคารโดมอเนกประสงค์ 08.30-16.30   - จักเตรียมซุ้มและสถานที่งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ประจำปี 2566  30  นายชยณัฐ มณีโชติ
ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา 08.30-12.00   - พิธีมอบทุนการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566  250  นางสาวอัมพร พละโพธิ์
ห้องโสตทัศนศึกษา 08.30-12.00   - เรียนยุวกาชาด ม.1  100  นางบูรณา สนริ้ว