วันที่   23   กันยายน   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา 08.30-16.30   - ฉลองมงคลสมรส  250  นายปิยวัฒน์ ฤทธิ์มาก
ห้องประชุมนพเก้า 13.00-16.30   - ฉลองมงคลสมรส  35  นายปิยวัฒน์ ฤทธิ์มาก
อาคารโดมอเนกประสงค์ 13.00-16.30   - ใช้เป็นที่จอดรถ งานฉลองมงคลสมรส  100  นายปิยวัฒน์ ฤทธิ์มาก