วันที่   22   กันยายน   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา 08.30-16.30   - ฉลองมงคลสมรส  250  นายปิยวัฒน์ ฤทธิ์มาก
ห้องประชุมนพเก้า 13.00-16.30   - ประชุมคณะกรรมการงานเกษียณ  40  นางสาวรัตน์ณนันท์ พวงระมัย