วันที่   15   สิงหาคม   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา 08.30-12.00   - บริจาคโลหิตและอุทิศอวัยวะต่างๆ  100  นายปิยวัฒน์ อัครพรกุลฉัตร์
ห้องประชุมนพเก้า 13.00-16.30   - ติว สอวน. ชีววิทยา เวลา 16.00-18.00 - จัดโต๊ะ เก้าอี้ สำหรับนั่งเรียน จำนวน 50 ที่ - ใช้เครื่องเสียง จอโปรเจคเตอร์  50  นางสาวพัชราภรณ์ บุณยทรรศนีย์
ห้องโสตทัศนศึกษา 13.00-16.30   - ติว สอวน. คอมพิวเตอร์ เวลา 16.00-18.00 - ใช้เครื่องเสียง จอโปรเจคเตอร์  50  นางสาวพัชราภรณ์ บุณยทรรศนีย์
อาคารโดมอเนกประสงค์ 13.00-16.30   - ซ้อมพิธีประดับเข็มคณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา 2566  100  นายนวพล เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา
ห้องโสตทัศนศึกษา 08.30-12.00   - แข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ระดับม.ต้น เวลา 10.40 -12.00 และระดับมปลาย 12.00 - 13.00  100  นางกานต์นารี ธรรมครบุรี