วันที่   4   พฤศจิกายน   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา 08.30-12.00   - บริจาคโลหิตและอุทิศอวัยวะต่างๆ  -  นางสาวปานตะวัน นามแสน